Hata
  • XML Parsing Error at 1:320. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character

Ülkemizde son y?llarda gerçekle?tirilen konut projesi miktar?nda önemli bir art?? olmu? ve özellikle arsa rayiç de?erlerinin yüksek oldu?u ve ?ehir planlamas?n?n yetersiz oldu?u metropollerde

karayolu, rayl? sistem ve havaalanlar?n?n oldukça yak?n?ndaki bölgelere konutlar in?a edilmi?tir.


Bu bölgelerde kurulmu? yerle?im birimlerinde maruz kal?nan çevresel gürültünün al?c?larda azalt?lmas? için Fides farkl? gürültü bariyeri seçenekleri sunmaktad?r.


Çevresel görüntüyü engellemeyen, yüksek yal?t?m de?eri ve estetik görünümüyle ?effaf gürültü bariyerleri,


Gürültü kayna??n?n her iki taraf?nda al?c?lar?n bulundu?u durumlarda kullan?lan, uzun ömürlü, bak?m gerektirmeyen yüksek ses emici de?erine sahip alüminyum gürültü bariyerleri,


Çevreyi güzelle?tiren, ye?il ve do?al görünümü ile yerle?im birimine estetik katan yüksek ses yal?t?m ve emilim de?erlerine sahip ye?il gürültü bariyerleri ve de,


Tüm bu çözümlerin gerekli gürültü azalt?m? seviyesi ve estetik taleplere ba?l? olarak bir arada kullan?labildi?i hibrit bariyer sistemleri ile


Yerle?im Birimlerine ula?an gürültünün al?c?larda azalt?lmas?na yönelik önlemler ile ilgili her konuda bizimle ileti?ime geçebilirsiniz.


F?DES GÜRÜLTÜ BAR?YERLER? - Gürültü Kontrolünde Do?ru ve Etkin Çözümler.

ÇÖZÜMLER?M?Z

HABERLER