Hata
  • XML Parsing Error at 1:320. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character

Rayl? sistemler, günümüz metropollerinin ve ulusal ve uluslar aras? ula?t?rma a??n?n vazgeçilmez araçlar?d?r.

Son y?llarda yap?lan yat?r?mlarla ülkemizdeki a??rl??? da artan Rayl? Sistemlerden kaynaklanan gürültünün al?c?larda azalt?lmas? için Fides farkl? gürültü bariyeri seçenekleri sunmaktad?r.


Çevresel görüntüyü engellemeyen, yüksek yal?t?m de?eri ve estetik görünümüyle ?effaf gürültü bariyerleri,


Rayl? sistemin her iki taraf?nda al?c?lar?n bulundu?u durumlarda kullan?lan, uzun ömürlü, bak?m gerektirmeyen yüksek ses emici de?ere sahip alüminyum gürültü bariyerleri,


Çevreyi güzelle?tiren, ye?il ve do?al görünümü ile ?ehir peyzaj?na katk?da bulunan, yüksek ses yal?t?m ve emilim de?erlerine sahip ye?il gürültü bariyerleri ve de


Tüm bu çözümlerin gerekli gürültü azalt?m? seviyesi ve estetik taleplere ba?l? olarak bir arada kullan?labildi?i hibrit bariyer sistemleri ile


Rayl? Sistemlerden kaynaklanan gürültünün azalt?lmas?na yönelik önlemler ile ilgili her konuda bizimle ileti?ime geçebilirsiniz.


F?DES GÜRÜLTÜ BAR?YERLER? - Gürültü Kontrolünde Do?ru ve Etkin Çözümler.

ÇÖZÜMLER?M?Z

HABERLER