Hata
  • XML Parsing Error at 1:320. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character

Havayollar? ve rayl? sistemlerde son y?llardaki önemli teknolojik geli?meler ve yat?r?mlara ra?men, Karayollar? halen günümüzün en yayg?n ula?t?rma hattidir. Ülkemizde son y?llarda yap?lan yat?r?mlar da bunun daha uzun y?llar böyle devam edece?ini göstermektedir.

Fides Gürültü Bariyerleri, karayollar?ndan kaynakl? çevresel gürültünün al?c?larda azalt?lmas? için farkl? gürültü bariyeri seçenekleri sunmaktad?r.


Çevresel görüntüyü engellemeyen, yüksek yal?t?m de?eri ve estetik görünümüyle ?effaf gürültü bariyerleri,


Karayolunun her iki taraf?nda al?c?lar?n bulundu?u durumlarda kullan?lan, uzun ömürlü, bak?m gerektirmeyen yüksek ses emici de?ere sahip alüminyum gürültü bariyerleri,


Çevreyi güzelle?tiren, ye?il ve do?al görünümü ile ?ehir peyzaj?na katk?da bulunan, yüksek ses yal?t?m ve emilim de?erlerine sahip ye?il gürültü bariyerleri ve de,


Tüm bu çözümlerin gerekli gürültü azalt?m? seviyesi ve estetik taleplere ba?l? olarak bir arada kullan?labildi?i hibrit bariyer sistemleri ile


Karayollar? gürültüsünün azalt?lmas?na yönelik önlemler ile ilgili her konuda bizimle ileti?ime geçebilirsiniz.


F?DES GÜRÜLTÜ BAR?YERLER? - Gürültü Kontrolünde Do?ru ve Etkin Çözümler.

 

ÇÖZÜMLER?M?Z

HABERLER