Hata
  • XML Parsing Error at 1:320. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character

Bir gürültü bariyeri sisteminin gerekli gürültü azalt?m?n? sa?lamas?n?n yan?nda, uygulama alan?ndaki özel ko?ullara uygun olarak tasarlanmas? gerekir. H?zl? rayl? sistemler için gürültü bariyeri sistemlerde de, genelde hatlar?n dar olmas? ve araçlar?n yüksek h?zda geçi? yapmalar?ndan dolay?, statik olarak olu?an emi? gücüne dayan?kl? gürültü bariyerleri kullan?lmal?d?r.


Fides, h?zl? rayl? sistemlerde kurulacak gürültü bariyerleri ile ilgili farkl? seçenekler sunmaktad?r.


Rayl? sistemin her iki taraf?nda al?c?lar?n bulundu?u durumlarda kullan?lan, uzun ömürlü, bak?m gerektirmeyen ve statik olarak yüksek h?zlara dayan?kl?l??? test edilmi?, yüksek ses emici de?ere sahip alüminyum gürültü bariyerleri,


Çevresel görüntüyü engellemeyen, yüksek yal?t?m de?eri ve estetik görünümüyle ?effaf gürültü bariyerleri,


Çevreyi güzelle?tiren, ye?il ve do?al görünümü ile ?ehir peyzaj?na katk?da bulunan, yüksek ses yal?t?m ve emilim de?erlerine sahip ye?il gürültü bariyerleri ve de,


Tüm bu çözümlerin gerekli gürültü azalt?m? seviyesi ve estetik taleplere ba?l? olarak bir arada kullan?labildi?i hibrit bariyer sistemleri ile


H?zl? Rayl? Sistemlerden kaynaklanan gürültünün azalt?lmas?na yönelik önlemler ile ilgili her konuda bizimle ileti?ime geçebilirsiniz.

ÇÖZÜMLER?M?Z

HABERLER