Hata
  • XML Parsing Error at 1:320. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character

Ülkemizde geçerli çevresel gürültü ve i?çi sa?l??? mevzuatlar? gere?ince endüstriyel tesislerde çal??an i?çilerin belirli bir zaman aral?klar? için maruz kalabilecekleri maksimum gürültü seviyeleri belirlenmi?tir. Bu seviyelerin üzerindeki gürültünün azalt?lmas? için i?letmeler taraf?ndan önlemler al?nmal?d?r. Ayr?ca, endüstriyel tesislerin çevredeki yerle?im birimlerini gürültü seviyeleri olarak etkileyebilece?i maksimum de?erler, mevzuatta belirtilmi?tir ve bu de?erlerin a??lmas? durumunda da olu?turulan gürültü seviyesinin azalt?lmas? için önlemler al?nmal?d?r.


Fides, bu önlemler kapsam?nda kurulabilecek gürültü bariyeri sistemleriyle ilgili farkl? gürültü bariyeri seçenekleri sunmaktad?r.


Tesisin farkl? bölümlerinde farkl? zamanlarda kullan?labilecek, kolayl?kla tak?p ç?kar?labilen, suya, kire dayan?kl?, alev almaz endüstriyel mobil gürültü bariyerleri


Tesisteki toplam gürültü seviyesinin azalt?lmas? gerekti?i durumlarda kullan?lan, yüksek ses emici de?ere sahip uzun ömürlü, bak?m gerektirmeyen alüminyum gürültü bariyerleri,


Çal??an?n görü? alan?n? kapatmayan ve gürültü kayna??n? görsel olarak engellemeyen yüksek yal?t?m de?eriyle ?efffaf gürültü bariyerleri,


Tesisin d?? görünümüne estetik katan, yüksek ses yal?t?m ve emilim de?erlerine sahip ye?il gürültü bariyerleri ve de,


Tüm bu çözümlerin gerekli gürültü azalt?m? seviyesi ve ihtiyaçlara ba?l? olarak bir arada kullan?labildi?i hibrit bariyer sistemleri.


Endüstriyel tesislerdeki gürültünün azalt?lmas?na yönelik önlemler ile ilgili her konuda bizimle ileti?ime geçebilirsiniz.


F?DES GÜRÜLTÜ BAR?YERLER? - Gürültü Kontrolünde Do?ru ve Etkin Çözümler

ÇÖZÜMLER?M?Z

HABERLER