fidesgrup

NOİSE BARRİERS

Accurate and Effective Solutions in Noise Barriers...

gallery/hizmetler

Certificates

Utility Model Document

gallery/faydalı model belgesi

TSE EN 1793-1 Sound Absorption Test Report

gallery/tse en 1793-1 ses emilim test raporu

TSE EN 1793-2 Sound Insulation Test Report

gallery/tse en 1793-2 ses yalıtım test raporu

TSE EN 1794-1 Static Report

gallery/tse en 1794-1 e yönelik statik rapor

TSE EN 1794-1 Static and Dynamic Load Resistance Report

gallery/tse en 1794-1 e yönelik statik ve yüklere direniş karşı rapor

TSE EN 1794-1 Stone Impact Test Report

gallery/tse en 1794-1 e yönelik taç çarpma test raporu

Trademark Registration Certificate

gallery/marka tescil belgesi ecobarrier

TSE EN 1793-2 Sound Insulation Test Report (Transparent)

gallery/tse en 1793-2 ses yalıtım test raporu (şeffaf)

TSE EN 1794-1 Material Property

gallery/tse en 1794-1 e yönelik malzeme özellikleri

TSE EN 1794-1 Static and Dynamic Load Resistance Report (Transparent)

gallery/tse en 1794-1 e yönelik statik ve yüklere direniş karşı rapor (şeffaf)

TSE EN 1794-1 Stone Impact Test Report (Transparent)

gallery/tse en 1794-1 e yönelik taç çarpma test raporu (şeffaf)