Hata
  • XML Parsing Error at 1:320. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character

Ülkemizde geçerli mevzuat gere?ince e?lence yerlerinin çevredeki yerle?im birimlerini gürültü seviyeleri olarak etkileyebilece?i maksimum de?erler mevzuatta belirtilmi?tir ve bu de?erlerin a??lmas? durumunda da olu?turulan gürültü seviyesinin azalt?lmas? için önlemler al?nmal?d?r.


Fides, bu önlemler kapsam?nda kurulabilecek gürültü bariyeri sistemleriyle ilgili farkl? gürültü bariyeri seçenekleri sunmaktad?r.

Çevresel görüntüyü engellemeyen, estetik görünümü yüksek yal?t?m de?eriyle ?effaf gürültü bariyerleri,


Gürültü kayna??n?n her iki taraf?nda al?c?lar?n bulundu?u durumlarda kullan?lan, uzun ömürlü, bak?m gerektirmeyen yüksek ses emici de?erine sahip alüminyum gürültü bariyerleri,


Çevreyi güzelle?tiren, ye?il ve do?al görünümü ile tesislere estetik katan yüksek ses yal?t?m ve emilim de?erlerine sahip ye?il gürültü bariyerleri ve de


Tüm bu çözümlerin gerekli gürültü azalt?m? seviyesi ve ihtiyaçlara ba?l? olarak bir arada kullan?labildi?i hibrit bariyer sistemleri.

 

E?lence yerlerinden kaynaklanan gürültünün azalt?lmas?na yönelik önlemler ile ilgili her konuda bizimle ileti?ime geçebilirsiniz.


F?DES GÜRÜLTÜ BAR?YERLER? - Gürültü Kontrolünde Do?ru ve Etkin Çözümler

ÇÖZÜMLER?M?Z

HABERLER