•Hata•
 • XML Parsing Error at 1:320. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character

Ülkemizde geçerli mevzuat gere?ince e?lence yerlerinin çevredeki yerle?im birimlerini gürültü seviyeleri olarak etkileyebilece?i maksimum de?erler mevzuatta belirtilmi?tir ve bu de?erlerin a??lmas? durumunda da olu?turulan gürültü seviyesinin azalt?lmas? için önlemler al?nmal?d?r.


Fides, bu önlemler kapsam?nda kurulabilecek gürültü bariyeri sistemleriyle ilgili farkl? gürültü bariyeri seçenekleri sunmaktad?r.

Çevresel görüntüyü engellemeyen, estetik görünümü yüksek yal?t?m de?eriyle ?effaf gürültü bariyerleri,


Gürültü kayna??n?n her iki taraf?nda al?c?lar?n bulundu?u durumlarda kullan?lan, uzun ömürlü, bak?m gerektirmeyen yüksek ses emici de?erine sahip alüminyum gürültü bariyerleri,


Çevreyi güzelle?tiren, ye?il ve do?al görünümü ile tesislere estetik katan yüksek ses yal?t?m ve emilim de?erlerine sahip ye?il gürültü bariyerleri ve de


Tüm bu çözümlerin gerekli gürültü azalt?m? seviyesi ve ihtiyaçlara ba?l? olarak bir arada kullan?labildi?i hibrit bariyer sistemleri.

 

E?lence yerlerinden kaynaklanan gürültünün azalt?lmas?na yönelik önlemler ile ilgili her konuda bizimle ileti?ime geçebilirsiniz.


F?DES GÜRÜLTÜ BAR?YERLER? - Gürültü Kontrolünde Do?ru ve Etkin Çözümler

ÇÖZÜMLER?M?Z

HABERLER

•Profil Bilgisi•

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.070 seconds, 1.31 MB
Application afterRoute: 0.078 seconds, 1.60 MB
Application afterDispatch: 0.124 seconds, 2.12 MB
Application afterRender: 0.162 seconds, 2.43 MB

•Bellek Kulanımı•

2591128

•11 sorgu kayıt altına alındı•

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ogg601pdu59esjb0g3j6tjksv4'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1513448315' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ogg601pdu59esjb0g3j6tjksv4'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'ogg601pdu59esjb0g3j6tjksv4','1513449215','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 133)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 113
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-12-16 18:33:35' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-12-16 18:33:35' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='113'
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 133 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering

•1 geri uyumluluğu sorgu kayıt altına alındı•

 1. SELECT a.id, a.title, a.sectionid, a.catid
   
    FROM jos_content AS a
   
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
   
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
   
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
   
    WHERE ( a.state = 1
    AND a.sectionid > 0 )
   
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '_CURRENT_SERVER_TIME' )
   
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '_CURRENT_SERVER_TIME' )
   
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
   
    AND ( a.catid=46 )
   
    AND ( a.sectionid=1 )
   
    AND s.published = 1
   
    AND cc.published = 1
   
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 5

•Dil Dosyaları Yüklendi•

•Ã‡evrilmemiş dizi tanılayıcı•

•Hiçbiri•

•Ã‡evrilmemiş dizi tasarımcısı•

•Hiçbiri•