Hata
  • XML Parsing Error at 1:320. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character

Ülkemizde geçerli mevzuat gere?ince ?antiyelerin çevredeki yerle?im birimlerini gürültü seviyeleri olarak etkileyebilece?i maksimum de?erler, mevzuatta belirtilmi?tir ve bu de?erlerin a??lmas? durumunda da olu?turulan gürültü seviyesinin azalt?lmas? için önlemler al?nmal?d?r.


Fides, bu önlemler kapsam?nda kurulabilecek gürültü bariyeri sistemleriyle ilgili farkl? gürültü bariyeri seçenekleri sunmaktad?r.


Farkl? ?antiyelerde farkl? zamanlarda birçok kez kullan?labilecek, kolayl?kla tak?p ç?kar?labilen, ?antiyedeki çal??ma ortam?na, suya, kire dayan?kl?, alev almaz ?antiye mobil gürültü bariyerleri


?antiyede d?? s?n?rlara konabilecek, yüksek ses emici de?ere sahip uzun ömürlü, bak?m gerektirmeyen alüminyum gürültü bariyerleri,


Çal??an?n görü? alan?n? kapatmayan ve gürültü kayna??n? görsel olarak engellemeyen ?effaf gürültü bariyerleri.


Tüm bu çözümlerin gerekli gürültü azalt?m? seviyesi ve ihtiyaçlara ba?l? olarak bir arada kullan?labildi?i hibrit bariyer sistemleri.


?antiyelerdeki gürültünün azalt?lmas?na yönelik önlemler ile ilgili her konuda bizimle ileti?ime geçebilirsiniz.


F?DES GÜRÜLTÜ BAR?YERLER? - Gürültü Kontrolünde Do?ru ve Etkin Çözümler

ÇÖZÜMLER?M?Z

HABERLER