•Hata•
 • XML Parsing Error at 1:320. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:96. Error 9: Invalid character

Ülkemizde geçerli mevzuat gere?ince ?antiyelerin çevredeki yerle?im birimlerini gürültü seviyeleri olarak etkileyebilece?i maksimum de?erler, mevzuatta belirtilmi?tir ve bu de?erlerin a??lmas? durumunda da olu?turulan gürültü seviyesinin azalt?lmas? için önlemler al?nmal?d?r.


Fides, bu önlemler kapsam?nda kurulabilecek gürültü bariyeri sistemleriyle ilgili farkl? gürültü bariyeri seçenekleri sunmaktad?r.


Farkl? ?antiyelerde farkl? zamanlarda birçok kez kullan?labilecek, kolayl?kla tak?p ç?kar?labilen, ?antiyedeki çal??ma ortam?na, suya, kire dayan?kl?, alev almaz ?antiye mobil gürültü bariyerleri


?antiyede d?? s?n?rlara konabilecek, yüksek ses emici de?ere sahip uzun ömürlü, bak?m gerektirmeyen alüminyum gürültü bariyerleri,


Çal??an?n görü? alan?n? kapatmayan ve gürültü kayna??n? görsel olarak engellemeyen ?effaf gürültü bariyerleri.


Tüm bu çözümlerin gerekli gürültü azalt?m? seviyesi ve ihtiyaçlara ba?l? olarak bir arada kullan?labildi?i hibrit bariyer sistemleri.


?antiyelerdeki gürültünün azalt?lmas?na yönelik önlemler ile ilgili her konuda bizimle ileti?ime geçebilirsiniz.


F?DES GÜRÜLTÜ BAR?YERLER? - Gürültü Kontrolünde Do?ru ve Etkin Çözümler

ÇÖZÜMLER?M?Z

HABERLER

•Profil Bilgisi•

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.143 seconds, 1.31 MB
Application afterRoute: 0.162 seconds, 1.60 MB
Application afterDispatch: 0.251 seconds, 2.12 MB
Application afterRender: 0.290 seconds, 2.43 MB

•Bellek Kulanımı•

2585632

•11 sorgu kayıt altına alındı•

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '6tgkb7qnmn8dkojki5360dta75'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1513448383' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '6tgkb7qnmn8dkojki5360dta75'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '6tgkb7qnmn8dkojki5360dta75','1513449283','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 132)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 112
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-12-16 18:34:43' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-12-16 18:34:43' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='112'
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 132 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering

•1 geri uyumluluğu sorgu kayıt altına alındı•

 1. SELECT a.id, a.title, a.sectionid, a.catid
   
    FROM jos_content AS a
   
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
   
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
   
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
   
    WHERE ( a.state = 1
    AND a.sectionid > 0 )
   
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '_CURRENT_SERVER_TIME' )
   
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '_CURRENT_SERVER_TIME' )
   
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
   
    AND ( a.catid=46 )
   
    AND ( a.sectionid=1 )
   
    AND s.published = 1
   
    AND cc.published = 1
   
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 5

•Dil Dosyaları Yüklendi•

•Ã‡evrilmemiş dizi tanılayıcı•

•Hiçbiri•

•Ã‡evrilmemiş dizi tasarımcısı•

•Hiçbiri•